Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Luxe TuinPaviljoens, gevestigd te Venray en ingeschreven bij de KvK onder de naam Sunglasses Online en Ski Outlet.
Inschrijvingsnummer 61288527 en bij de Kamer van Koophandel te Venlo.
Handelend onder de naam Luxe TuinPaviljoens.

Artikel 1. Definities

1.1 Luxe TuinPaviljoens is een online winkel met o.a tuinpaviljoens pergola’s en easy up tenten, welke via www.luxe-tuinpaviljoens.nl bezocht kan worden.
1.2 Deze algemene voorwaarden, behorende bij de internetactiviteiten van Luxe TuinPaviljoens, zijn gelijk aan de Consumentenbond opgestelde
Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.luxe-tuinpaviljoens.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.  2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.  2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.  2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Luxe TuinPaviljoens worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Luxe TuinPaviljoens ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Luxe TuinPaviljoens. Luxe TuinPaviljoens is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzend/bezorgkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.  4.2 De verzend/bezorgkosten van bestellingen staan vermeld bij Verzendkosten.  4.3 Luxe TuinPaviljoens kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend/bezorgkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:

Via zelfstandige uitgevoerde bancaire overschrijvingen:
– voor Nederlandse klanten bij de ING bank
– voor buitenland dan dient u gebruik te maken van de ING bank met IBAN en SWIFT informatie.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voor ze ver er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met Luxe TuinPaviljoens. 5.3 De klant geeft Luxe TuinPaviljoens toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Luxe TuinPaviljoens. 5.5 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer Luxe TuinPaviljoens de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde artikelen weer in de verkoop gedaan. De klant krijgt bij deze herinnering wel de mogelijkheid om de bestelling te verlengen. De artikelen worden dan nog 1 week gereserveerd.

Artikel 6. Levering

6.1 Luxe TuinPaviljoens streeft ernaar om bestellingen die per pakketdienst verzonden kunnen worden, binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling af te versturen. Hiertoe is Luxe TuinPaviljoens echter niet verplicht.  6.2 De uiterste leveringstermijn is 10 werkdagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Luxe TuinPaviljoens kan worden toegerekend.  6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk twee (2) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Luxe TuinPaviljoens zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.

Grote en zware pakketten die wij in eigen beheer bezorgen worden over het algemeen binnen een week bezorgd op het opgegeven adres.
Bezorgingen worden gedaan op afspraak en in overeenstemming met de klant. Er dient dus altijd iemand aanwezig te zijn op het opgegeven adres om de goederen in ontvangst te nemen.
Indien wij het pakket ondanks afgesproken adres, datum en tijdstip niet kunnen leveren, en het pakket dient nogmaals op een andere dag aangeboden te worden, dan worden bezorgkosten opnieuw in rekening gebracht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Luxe TuinPaviljoens verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze websiteklanten volledig te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden.  De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen gelden enkele voorwaarden:
Artikelen die reeds uitgepakt en opgebouwd zijn kunnen niet geretourneerd worden.

8.1 Artikelen die u via Luxe TuinPaviljoens.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild.
De klant stuurt op zijn kosten de artikelen terug.

8.2 Retourneren. Wanneer een klant niet tevreden is over zijn bestelling kan de klant zijn bestelling ­of een gedeelte daarvan retourneren. De klant dient de artikelen binnen 14 dagen te retourneren. Zodra Luxe TuinPaviljoens alles in goede staat retour heeft ontvangen, zal Luxe TuinPaviljoens de betaalde gelden, inclusief evt. betaalde verzendkosten, direct terugstorten op de klant zijn rekening. Indien Luxe TuinPaviljoens de goederen zelf heeft bezorgd worden betaalde bezorgkosten niet teruggestort. De klant dient de goederen onbeschadigd en compleet terug te sturen. De klant kan hiervoor het onderstaande adres te gebruiken:

Ski Outlet handelend onder de naam Luxe TuinPaviljoens
Laagheidehof 8
5804 XC Venray

Artikel 9. Annulering van uw bestelling

9.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, worden geannuleerd. Dit kunt u uitvoeren door een mailtje te sturen aan info@luxe-tuinpaviljoens.nl Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Luxe TuinPaviljoens het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.  9.2 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien dagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De geldende voorwaarden onder Lid 8.2 zijn hiervoor van toepassing.  9.3 Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@luxe-tuinpaviljoens.nl  In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.  9.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag (minus evt verzendkosten) uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Luxe TuinPaviljoens plaats.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Luxe TuinPaviljoens, dan wel tussen Luxe TuinPaviljoens en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Luxe TuinPaviljoens, is Luxe TuinPaviljoens niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Luxe TuinPaviljoens.

Artikel 11. Overmacht

Luxe TuinPaviljoens heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Luxe TuinPaviljoens gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:  – zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,  – zullen Luxe TuinPaviljoens en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.  12.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  12.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Laagheidehof 8
5804 XC Venray
The Netherlands

Tel +31 478-515696

E-Mail info@luxe-tuinpaviljoens.nl  Web http://www.luxe-tuinpaviljoens.nl

KvK Venlo 61288527

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Sunglasses Online / Ski Outlet.

Top

Enregistrer des remises
24/7 bereikbaar, ook voor vragen.
Truck
Levering uit eigen voorraad.
Guarantee
Volledige garantie.
X